เปิดชื่อโรงเรียนในกรุงมีที่ว่างรับ ม.1-ม.4

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ยังมีโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่ง ยังมีที่นั่งว่างทั้งในระดับ ม.1 และ ม.4 โดยโรงเรียนในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 และ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ยังมีที่นั่งในระดับ ม.1 ว่างรวมทั้งสิ้น 37 โรง จำนวน 2,034 ที่นั่ง ส่วน ม.4 มีโรงเรียนที่ยังรับได้อีก 37 โรง รวม 1,625 ที่นั่ง ขณะที่ สพม.อื่นๆทั้ง 42 สพม.ยังมีโรงเรียนที่ว่างทุกเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนไปติดต่อยื่นความจำนงขอจัดสรรที่เรียนได้ ทั้งที่โรงเรียนที่นักเรียนไปสมัครสอบ โรงเรียนที่ยังมีที่นั่งว่าง หรือติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ยังมีที่นั่งว่างใน กทม.เขต 1 และ 2 ได้แก่ ร.ร.แจงร้อนวิทยา รับได้อีก 80 คน ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม 103 คน ร.ร.ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 115 คน ร.ร.ทีปังกร-วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 39 คน ร.ร.ทีปังกร-วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 33 คน ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 123 คน ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 118 คน ร.ร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 62 คน ร.ร.มักกะสันพิทยา 70 คน ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง 96 คน ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม 25 คน ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 54 คน ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 90 คน ร.ร.โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 120 คน ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 1 คน ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน 57 คน ร.ร.วัดน้อยนพคุณ 139 คน ร.ร.วัดบวรนิเวศ 69 คน ร.ร.วัดบวรมงคล 79 คน ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 53 คน ร.ร.วัดรางบัว 70 คน ร.ร.วัดราชบพิธ 62 คน ร.ร.วัดราชาธิวาส 1 คน ร.ร.วัดสระเกศ 38 คน ร.ร.วัดสังเวช 38 คน ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร 89 คน ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ 27 คน ร.ร.สวนอนันต์ 54 คน ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 4 คน ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 85 คน และ ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราช-วิทยาลัย 40 คน.