รอบที่ 8 อาชีวะเรียกบรรจุบัญชีครูผู้ช่วย

ใครๆที่ก็อยากสอบสอบแค่ครั้งเดียวก็ติดอยากได้งานข้าราชการครู อาชีวะเรียกตัวครูผู้ช่วย รอบที่ 8 เรียกรายงานตัวด่วนจร้า

อาชีวะเรียกบรรจุบัญชีครูผู้ช่วย

อาชีวะเรียกบัญชีครูผู้ช่วยรอบที่ 8 รายงานตัว สอศ.เรียกผู้มีสิทธิ์ในรอบที่ 8 ในตำแหน่งครูผู้ช่วยมารายได้ตัว เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานศึกษาตามที่แจ้งความจำนงไว้ 26 เมษายน นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสอศ. ให้มารายตัวแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษารอบที่ 8  ในวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีผู้สอบแข่งขันที่มีสิทธิ์มารายงานตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 19 ราย (11 กลุ่มวิชา) ซึ่งมีผู้มารายงานตัวรวมทั้งสิ้น 10 ราย โดยแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา จำนวน 6 ราย ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และอาหารและโภชนาการที่เหลือจำนวน 4 ราย สละสิทธิ์ และเมื่อรวมกับผู้ที่ไม่มารายงานตัว จำนวน 9 ราย จึงถือว่ามีผู้สละสิทธิ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 ราย โดยกลุ่มวิชาที่สละสิทธิ์ มีดังนี้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ช่างยนต์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสัตวศาสตร์   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)กล่าวว่าสำหรับครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวและไม่สละสิทธิ์ สอศ.กำหนดให้ไปรายตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานศึกษาตามที่แจ้งความจำนงไว้ ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งถือเป็นวันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ส่วนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในรอบที่ 8 นี้เป็นบัญชีรายชื่อการสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้จำนวนทั้งสิ้น 6,358 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.70  จากจำนวนผู้มาสอบทั้งหมด 17,322 ราย นั้น โดยแบ่งเป็น 1.การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ (เขตทั่วไป) จำนวน 6,352 ราย (60 กลุ่มวิชา) และ 2. การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 6 ราย (2 กลุ่มวิชา) ซึ่ง สอศ. ได้เรียกบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 421 ราย แบ่งเป็น (เขตทั่วไป) 415 ราย และ (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 6 ราย