ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต เป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การออกแบบอุตสาหกรรมเป็นแทงบอลออนไลน์ศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ความรู้ด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต ประกอบกับความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความต้องการของตลาดทั้งด้านกายภาพ และจิตวิทยา เมื่อรวมกับทักษะการออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน สร้างให้เกิดเป็นงานออกแบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน มีความงามดึงดูดความสนใจ และผลิตได้อย่างเหมาะสมในระบบอุตสาหกรรม

ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพ เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และนักพัฒนางานออกแบบหลากหลายสาขา

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ควรเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ทักษะในด้านศิลปะการออกแบบที่เป็นพื้นฐาน มีทักษะในการสื่อสาร มีสุขภาพจิตดีและมีความอดทนสูง รวมทั้งควรมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว และคอมพิวเตอร์ด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สามารถประกอบในฐานะนักออกแบบในสาขาต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชนได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ การโฆษณา ออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ บรรจุภัณฑ์ การจัดนิทรรศการ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นผู้ประกอบการด้านการออกแบบ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบริการ การออกแบบยานยนต์ การออกแบบสื่ออิเลคโทรนิคส์ และสามารถประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบอิสระได้ด้วย

ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมมีการเรียนการสอนเพียงระดับเดียว คือระดับปริญญาบัณฑิต แบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบเลขนิเทศ, สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอ, สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา, และสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

ระดับปริญญาบัณฑิต

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษา 4 ปี หรือ 8 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา หรือ 10 ปี จำนวนหน่วยกิตรวม 141 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ชื่อปริญญา
การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต (ออ.บ.)
Bachelor of Industrial Design (B.I.D.)

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต แบ่งเป็นสาขาวิชา 5 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาการออกแบบเลขนิเทศ
ศึกษาการออกแบบเพื่อความงาม การสื่อความหมาย และเพื่อการโฆษณาบนพื้นผิว 2 มิติและ 3 มิติ เช่น การออกแบบสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ โปสเตอร์ หนังสือและนิตยสาร กราฟฟิคเชิงปฏิสัมพัทธ์บนหน้าจอ สื่ออิเล็คทรอนิคและโสตทัศน์ ตลอดจนกราฟฟิคสิ่งแวดล้อม

2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือนภายในและภายนอกอาคาร ของเล่น ของประดับตกแต่ง ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

3. สาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอ
ศึกษาคุณสมบัติของเส้นใย โครงสร้างผ้าทอ ลวดลายที่เหมาะสมและสีชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบสิ่งทอ ด้วยเทคนิคการทอ ย้อม พิมพ์ ตลอดจนนำสิ่งทอไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้า เครื่องเรือน เครื่องตกแต่ง และของใช้ เป็นต้น

4. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตเพื่อไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ดินเผา โดยเน้นเพื่อผลิตในระบบอุตสาหกรรม ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ใช้สอยในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ของที่ระลึก อิฐและกระเบื้องประดับ ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ

5. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
ศึกษาการออกแบบตกแต่งภายในสภาพแวดล้อมประเภทต่างๆ ได้แก่ การออกแบบตกแต่งภายใน ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและงานออกแบบเฉพาะราย เช่น เครื่องบิน รถยนต์ รถไฟ การออกแบบตกแต่งภายในอาคารโครงการขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย ร้านอาหาร ร้านค้า และการออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ประเภทอื่นๆที่ใช้ความรู้สหสาขาวิชาที่มีการสอนในภาควิชา เช่น การออกแบบตกแต่งเวที การจัดงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิทรรศการและงานแสดงสินค้าต่างๆ เป็นต้น

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 02 218 4499
โทรสาร 02 218 4499
http://www.idchula.com/th