สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ลาดกระบัง

ปรัชญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เน้นผลิตสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ขั้นสูง ให้มี ความสามารถด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์ บูรณา การ เพื่อนำไปสู่การออกแบบ การพัฒนาองค์ความรู้หรือต่อยอดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน สถาปัตยกรรมภายใน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้ใช้งาน การใช้เทคโนโลยีช่วยในการ ทำผลงานและการสืบค้นข้อมูล เพื่อการพัฒนางานด้านวิจัยและออกแบบให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล

ความสำคัญ
เนื่องจากวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ในปัจจุบัน เป็นวิชาชีพหนึ่ง ที่จะได้รับ ผลกระทบจากการค้าเสรี จึงทำให้การพัฒนานักออกแบบ สถาปนิกภายในขั้นสูง มีความจ าเป็นเป็นอย่าง มาก เพื่อที่จะสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่สถาปนิกในสาขาสถาปัตยกรรมภายในและ มัณฑนศิลป์ กับต่างประเทศประกอบกับสถานการณ์ในวงการออกแบบรับแทงบอลออนไลน์และการก่อสร้าง มีความจำเป็นในการขยายขอบเขตความรู้และทักษะขั้นสูงการออกแบบเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบผังเมือง หรือ การ ออกแบบอื่นๆ โดยได้รับวุฒิการศึกษาที่ก.พ.รับรอง
2.กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ใน สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบผังเมือง หรือ การออกแบบอื่นๆ โดยได้รับวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
3.สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษา หรือกำลังศึกษา ในสาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน จะต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน โดยไม่คิดรวมหน่วยกิตในหลักสูตร
4.ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.)