สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ม.รังสิต

แนะนำสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต

เนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่มีความต้องการที่จะส่งครัวไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก ดังนั้น มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นว่าด้วยความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือและศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง จะสามารถผลิตและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยสามารถเข้าทำงานด้านการประกอบอาหารได้ทั่วทุกมุมโลก เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตเชฟไทยสู่ตลาดโลก เพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใกล้จะถึงในปี 2558

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

มีลักษณะการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงประยุกต์ โดยนำศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้บัณฑิตสามารถทำงานได้จริงและสามารถก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานขั้นต้นได้ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมไปถึงการวางแผนพัฒนา การบริหาร การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจ ซึ่งแบ่งกลุ่มวิชาเลือกคือ

– กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบ
– กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย
– อาหารตะวันออก
– อาหารตะวันตก
– อาหารตามคติศาสนาอิสลาม
– อาหารสำหรับความต้องการทางโภชนาการพิเศษ