วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แนะนำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 4 วิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และ วิทยาลัยสัมพันธภาพสากล

ความเป็นมา

“วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม” (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2549 นับเป็นเจตนารมณ์ที่จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพ ในเรื่องการสื่อสาร (Communication and Media) ในสังคมตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคมและชีวิต ทั้งนี้ โดยอาศัยมิติคิดที่ต่างไปจากเดิม กล่าวคือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจะเป็นองค์กรด้านการศึกษา และวิจัยที่มีรากฐานจากการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์ความรู้ที่ทันสมัย สำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เชื่อว่า หากเราสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึ้นได้แล้ว เราจะสามารถพัฒนาสื่อเหล่านั้นให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมได้มากมาย อาทิ อาจเป็นสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication)

สื่อสารสิกขบันเทิงและทรงพลังสำหรับคนรุ่นต่อไป อีกทั้งยังสามารถเป็นองค์กรสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศชาติและสังคมไทยเท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสื่อที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนของ “วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม” จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการ โดยบูรณาการสรรพความรู้ในสังคม องค์ความรู้จากสถาบัน สำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ในสังคมและในมหาวิทยาลัยฯ เชื่อมโยงกับองค์กรสื่อสารสังคมเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยวางเป้าหมายให้เป็นห้องทดลองในเชิงปฏิบัติการ (Laboratory) เป็นการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ร่วมมือกับเอกชน และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เกาหลี สิงคโปร์ และฮ่องกง

มีการเรียนการสอน 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ย่อมส่งผลให้นิสิตทางด้านนี้เรียนรู้และติดต่อสื่อสารได้กว้างและหลากหลายในกระแสโลกาภิวัตน์ และท้องถิ่นภิวัฒน์ในปัจจุบัน ประกอบกับการได้ศึกษาวิชาแกนในเรื่องวัฒนธรรม ศิลปะ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้หรือบัณฑิต ย่อมสามารถพัฒนาอุดมการณ์และความดีงามสำหรับสังคมหลังสมัยใหม่ ซึ่งอุดมการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบโดยตรงไปสู่สื่อสารสังคม ที่บัณฑิตเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในสังคมในโลกของการสื่อสารในอนาคต

ในวันที่ 7กรกฏาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสมัยของศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พุทธศักราช 2550 มีฐานะเทียบเท่ากับคณะ สถาบัน และสำนักต่าง ๆ ในการนี้ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ เป็นคณบดีคนแรกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) (หลักสูตรใหม่ 2550)
  – วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  – วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  – วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) (หลักสูตรใหม่ 2551)
  – วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
   – วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ
  – วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) (หลักสูตรใหม่ 2554)
  – วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  – วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
  – วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
  – วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  – วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
  – วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) (หลักสูตรปรับปรุง 2556)
  – วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  – วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  – วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร