วิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดให้มีการศึกษาในภาควิชานี้ โดยจุดเริ่มต้นของโครงการดังกล่าว เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2532 หลังจากที่คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมและเครื่องกล ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาในเรื่องการบินและอวกาศ จึงได้เสนอให้บรรจุโครงการนี้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 ขึ้น

สำหรับจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ ทางภาควิชาต้องการผลิตกำลังคนเพื่อทำการวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการต่อสังคม เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทย สร้างประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อ นอกจากนี้ ภาควิชายังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย อาทิ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมช่างอากาศ, กองทัพอากาศ กรมการบินพาณิชย์ ฯลฯ

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร ดังนี้

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ)
  • ปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา ได้แก่ IDDP (International Double Degree Program) กับ The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University) ประเทศออสเตรเลีย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

ระดับปริญญาโท

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ