ครูไทยยุค 4.0

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจพบประชาชน 37.19% แนะ “ครูยุคไทยแลนด์ 4.0” สอนทักษะสังคม-คุณธรรม ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ขณะที่ 33.36% ต้องปรับการเรียนการสอน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ จำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงคุณสมบัติของ “ครู” ที่สำคัญที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ 26.98% ระบุว่า เป็นคนดี มีคุณธรรม (เมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต) รองลงมา  22.82% เอาใจใส่ ในการสอนอย่างจริงจัง เป็นแบบอย่างที่ดี และ 21.79% มีทักษะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ได้ดีขณะที่ 10.93% เก่ง มีความรู้ความสามารถ พัฒนาตัวเองหาความรู้อยู่เสมอ 9.02% เป็นที่ปรึกษาและรับฟังปัญหาของนักเรียนในเรื่องต่างๆ 4.15% ใจดีไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก และมีระเบียบวินัย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และ 0.16% ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม/คุณสมบัติของ “ครูไทย” ที่ท่านเห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 29.45% ระบุว่า ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้แก่เด็กนักเรียน รองลงมา 24.82% ระบุว่า เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี 20.51% ระบุว่า การคอยชี้แนะ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ 14.20%   ระบุว่า การมีความเมตา กรุณา โอบอ้อมอารี 6.15% ระบุว่า พูดจาไพเราะ อ่อนน้อม ไม่ดุ 4.15% ระบุว่า เก่ง มีความรู้ ความสามารถ และ 0.72% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ในการสำรวจความเห็น ได้ถามถึงสิ่งที่ “ครูไทย” ต้องปรับตัวหรือเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การศึกษาในยุค ไทยแลนด์ 4.0 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 37.19% ระบุว่า สอนให้นักเรียนมีทักษะทางด้านสังคม ด้านคุณธรรม ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี รองลงมา  33.36% ระบุว่า ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอน นอกเหนือจากการท่องจำจากตำรา 32.64% ระบุว่า ครูต้องเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น 28.65% ระบุว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยเป็นสื่อการเรียนการสอน 27.29% ระบุว่า สอนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และ 1.04% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ