ครูผู้ช่วยรายงานตัวคึกคัก!!

 

“ครูผู้ช่วย”รายงานตัวคึกคัก!! “ผอ.สพป.ลพบุรี” ยำ้เดินตามในหลวงรัชกาลที่ 9 แนะ”ครูที่ดี” ต้องยึดหลักพรหมวิหาร 4 บรรจุ“ครูผู้ช่วย”มารายงานตัวคึกคัก“ผอ.สพป.ลพบุรี”ยำ้เดินตามร.9 แนะ”ครูที่ดี ต้องยึดหลักพรหมวิหาร 4 เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี(ศธจ.ลพบุรี)รับรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก จากการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครู ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีผู้ผ่านการคัดเลือก เดินทางมารายงานตัวเกือบ คึกคัก การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการเปิดสอบระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2560 มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 2292 คน ไม่มีสิทธิ์สอบ 11 คน สอบได้ 260 คน มีอัตรารองรับจำนวน 99 อัตรา          โดยดำเนินการจัดสรรไปในโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ในวันรายงานตัวเพื่อคัดเลือกโรงเรียน และบรรจุแต่งตั้ง มีผู้ผ่านการคัดเลือก เดินทางมารายงานตัว และคัดเลือกโรงเรียน จำนวน 87 คน สละสิทธิ์ 6 คน คงเหลือบรรจุแต่งตั้งเพียง 81 คน ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 จำนวน 9 คน,2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จำนวน 38 คน,3 สำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 34 รวมทั้งสิ้น 81 คน สำหรับกลุ่มวิชา ที่มีผู้สละสิทธิ์ประกอบด้วย 1 กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 คน,2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน 3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน และ 4 กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 1 คน ก่อนดำเนินการแสดงความประสงค์คัดเลือกโรงเรียน ดร.ปัญญา แก้วเหล็กผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ให้โอวาท พร้อมข้อคิด แนวปฏิบัติ สำหรับการเป็นครูที่ดี ว่า ขอให้ยึดแบบอย่าง ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่9 ในเรื่องของความอดทน ความเพียร ความพอเพียง “รวมทั้งนำหลักพรหมวิหาร 4 อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มาใช้ในการทำงาน เนื่องจากสภาพของนักเรียนมีความแตกต่างกัน ทั้งสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และสังคม ทำให้การทำงานอาจไม่ได้รับผลตามที่คาดหวัง จึงขอให้ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ให้มาก ที่สำคัญ ครูที่ดี ต้องมีคุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตความข่มใจเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ความอดทนอดกลั้นและอดออม สุดท้ายต้องมีจาคะ คือความเสียสละ”ดร.ปัญญา  กล่าว