คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2527 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ ผลิตกำลังคนระดับวิชาชีพชั้นสูง การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

หลักสูตรการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาเทคโนโลยีธรณี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (โครงการพิเศษ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาเทคโนโลยีธรณี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (โครงการพิเศษ)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาเทคโนโลยีธรณี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร