คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในคณะที่แยกออกมาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 เพื่อเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ สู่การทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยแทงบอลออนไลน์ศิลปะสากล ศิลปะพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ แก่สังคมและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

สัญลักษณ์ประจำคณะ สัญลักษณ์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ดอกศิลป์

สีประจำคณะ สีดำ

หลักสูตร

ภาควิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบกราฟิก
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพถ่าย
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบนิทรรศการและบรรจุภัณฑ์

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

สาขาวิชาดนตรีไทย
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชาดนตรีพื้นเมือง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ภาควิชาศิลปการแสดง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

สาขานาฏศิลป์
สาขาการละคร