คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) ประกอบด้วยภาควิชาและหน่วยงานทำหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของคณะ ดังนี้

12 ภาควิชา ประกอบด้วย
วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม (Mining and Petroleum Engineering)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
วิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering)
วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resources Engineering)
สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต
หน่วยบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม
หลักสูตรที่คณะเปิดสอน ปีการศึกษา 2558 ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.) มี 17 สาขาวิชา ประกอบด้วย
วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
วิศวกรรมเรือ (Naval Architecture and Marine Engineering)
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)
วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (Georesources Engineering)
วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
วิศวกรรมโลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials Engineering)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
วิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) (Nano-Engineering)
วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Automotive Design and Manufacturing Engineering)
วิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) (Aerospace Engineering)
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (Information and Communication Engineering)
หลักสูตรปริญญาโท: มี 20 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 15 สาขาวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 5 สาขาวิชา ดังนี้
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Engineering (M.Eng.) 15 สาขาวิชา ประกอบด้วย
วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) (Georesources and Petroleum Engineering)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
วิศวกรรมโลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials Engineering)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering)
วิศวกรรมแหล่งน้ำ(Water Resources Engineering)
การจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (Engineering Management)
วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering)
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense and Engineering Technology)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Nuclear Technology)
วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering)
ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม (Spatial Information System in Engineering) *
หลักสูตรปริญญาเอก: มี 12 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) 11 สาขาวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) 1 สาขาวิชา ดังนี้
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 11 สาขาวิชา ประกอบด้วย
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) (Civil Engineering)
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) **
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
วิศวกรรมโลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials Engineering) **
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering) **
วิศวกรรมแหล่งน้ำ(Water Resources Engineering) **
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย
วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering)